Пристап до информации

Упатства

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА МИНИСТЕРСТВАТА, ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И УПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС

УПАТСТВО ЗА ЗАБРАНА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ И НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРЕН ПРОЦЕС

Слободен пристап до информаци

Во согласност со член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Македонија број 13/06, 86/08 и 6/10), за службено лице кое ќе посредува и укажува помош на барателите на информации при остварувањето на нивното право на слободен пристап до информации, Центарот за стручно образование и обука го назначува лицето:

Билјана Апостоловска
Раководител на одделение за деловна и стручна поддршка
Контакт телефон: 02 / 3135 – 484
e-mail: [email protected]

Листа на информации од јавен карактер:

  • Закон за стручно образование и обука (Службен весник на Република Македонија број 70/06, 117/08 и 148/09);
  • Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за стручно образование и обука и Законот за средно образование;
  • Статут на Центарот;
  • Годишна програма за работа;
  • Годишен извештај за работата;
  • Членови на Управниот одбор и на Советот за стручно образование и обука;
  • Наставни планови и наставни програми за стручните предмети;
  • Концепции за сите видови на стручно образование и обука;
  • Стручна литература (методологии, прирачници, упатства, насоки и сл.)