Qasja te informacionet

Qasja e lirë te informacionet

Në pajtim me nenin 8 të Ligjit për qasje të lirë në informata me karakter publik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 13/06, 86/08 dhe 6/10), për person zyrtar i cili do të ndërmjetësojë dhe ndihmojë kërkuesit e informacioneve, Qendra për Arsimin Profesional dhe Trajnim e ka emëruar:

Biljana Apostollovska
Udhëheqës i Departamentin për mbështetje profesionale dhe në veprimtari
Kontakt tel: 02 / 3135 – 484
e-mail: [email protected]

Lista e informacioneve me karakter publik:

  • Ligji për arsim profesional dhe trajnim (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 70/06, 117/08 dhe 148/09);
  • Aktet nënligjore që dalin nga Ligji për arsim profesional dhe trajnim dhe Ligji për arsim të mesëm;
  • Statuti i Qendrës;
  • Programi vjetor i punës;
  • Raporti vjetor i punës;
  • Anëtarët e Këshillit Drejtues dhe Këshillit për Arsim Profesional dhe Trajnim;
  • Planet mësimore dhe programet mësimore për lëndët profesionale;
  • Koncepcionet për të gjitha llojet e arsimit profesional dhe trajnimit;
  • Literatura profesionale (metodologjitë, doracakët, udhëzimet, etj)