Shërbime personale

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Plane mësimore

Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI I-rë – Teknik i përkujdesjes kozmetike dhe bukurisë, Teknik i optikës së syve

VITI I-rë – Teknik i përkujdesjes kozmetike dhe bukurisë


VITI i II-të – Teknik i optikës së syve, Teknik i përkujdesjes kozmetike dhe bukurisë

VITI i II-të – Teknik i përkujdesjes kozmetike dhe bukurisë

VITI i II-të – Teknik i optikës së syve


VITI i III-të – Teknik i përkujdesjes kozmetike dhe bukurisë:

VITI i III-të – Teknik i optikës së syve:


VITI i IV-të – Teknik i përkujdesjes kozmetike dhe bukurisë:

VITI i IV-të – Teknik i optikës së syve:

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri

Informacion