Pylltari dhe Përpunimi i drurit

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI i I-rë – Teknik për mobilie dhe enterier, Teknik për përpunimin e drurit

VITI i I-rë – Teknik për dizajn të peizazhit, Teknik i pylltarisë, Teknik për mobilie dhe enterier, Teknik për përpunimin e drurit


VITI i II-të – Teknik i dizajnit të peizazhit:

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri

Informacion