Organe dhe trupa

Këshilli Drejtues i QAPT

Këshilli Drejtues i Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim-Shkup, në pajtueshmëri me Ligjin për arsim profesional dhe trajnim (“Gazeta Zyrtare e R. së Maqedonisë “ numër 71/06, 117/08, 148/09 dhe 17/11) është i përbërë prej nëntë anëtarëve të emëruar me vendim të Qeverisë së R. së Maqedonisë me nr. 14-6195/5 më 04.10.2022, edhe atë:
    në përbërje
 • Lidija Mihajlovska, Ministria e Arsimit dhe Shkencës;
 • Aneta Atanasovska, Oda e zejtarëve të Maqedonisë;
 • Irena Nikolov, Bashkësia e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale;
 • Vladimir Gramatikov, Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë;
 • Dragica Mitrevska Isailovska, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale;
 • Elizabeta Jovanovska Radanoviq, Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim.
 • Seadet Jusufi, Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim.
 • Albion Sulemani, Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim;
 • Çedomir Dimovski, Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim.
    Për kryetar të Këshillit Drejtues është zgjedhur Lidija Mihajlovska, ndërsa për zëvendëskryetar, Aneta Atanasovska.
 
    Mandati i anëtarëve të Këshillit Drejtues zgjat 5 vjet. 
 
 
    KOMPETENCAT
 
    Në pajtim me Ligjin për arsim profesional dhe trajnim (“ Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë” nr. 71/06, 117/08, 148/09 dhe 17/11) dhe Statuti i Qendrës, kompetencat e Këshillit Drejtues, janë: 
 
 • nxjerr Statutin e Qendrës;
 • nxjerr Rregulloren për punë të Këshillit Drejtues;
 • nxjerr Rregulloren për organizim të brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Qendër dhe rregulloren për llogaritjen e rrogave dhe pagesave tjera për punonjësit e Qendrës.;
 • publikon shpallje publike për emërimin e drejtorit dhe zëvendësdrejtor dhe bën përzgjedhjen kandidatëve të paraqitur në pajtim me ligjin;
 • realizon intervistë me kandidatët e paraqitur për drejtor dhe zëvendësdrejtor dhe bën përzgjedhjen nga kandidatët e paraqitur në pajtim me ligjin;
 • bën shkarkimin e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të Qendrës;
 • nxjerr akte të përgjithshme në funksion të përmirësimit të punës së Qendrës;
 • miraton programin vjetor për punë dhe raportin për punë;
 • miraton planin vjetor financiar dhe planin e furnizimeve publike, me propozim të drejtorit;
 • vendos për çështjet nga puna materiale dhe financiare në përputhshmëri me ligjin;
 • propozon planin vjetor financiar dhe llogarinë përfundimtare deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë;
 • vendos, në shkallë të dytë, për ankesat e vendimeve të drejtorit të Qendrës dhe vendimeve të trupave dhe të komisioneve tjera;
 • • bën ushtrimin e punëve tjera të patjetërsueshme për funksionimin e Qendrës në pajtueshmëri me dispozitat pozitive ligjore dhe statutin e Qendrës.  

 

Këshilli i QAPT-it

Këshilli për arsim profesional dhe trajnim është themeluar nga Qeveria e R. së Maqedonisë me vendim numër 24-4409/1 më 03.08.2017. 
 
    Në pajtim me vendimin, për anëtarë të Këshillit, emërohen:
 • Natasha Jankovska, Ministria e Arsimit dhe Shkencës;
 • Rejhan Sadiku, Ministria e Arsimit dhe Shkencës;
 • Tanja Taneska Lazarevska, Ministria e Financave;
 • Fatmire Hoxha, Ministria e Ekonomisë;
 • Tatjana Tasevska, Byroja për Zhvillimin e Arsimit;
 • Daniella Belimova, Agjencia për Punësim;
 • Ubavka Isijanovska, SAShK;
 • Gjorgji Petrushev, Oda Ekonomike e Maqedonisë ;
 • Stefan Mançevski, Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë;
 • Ardita Dema Mehmeti, Bashkësia e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale ;
 • Maja Papatolevska, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale .
    Për kryetar të Këshillit është zgjedhur Natasha Jankovska, ndërsa për zëvendëskryetar Ardita Dema Mehmeti.

 

    KOMPETENCAT

     Në pajtim me Ligjin për arsim profesional dhe trajnim ( „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.71/06 dhe 117/08) kompetencat e Këshillit, janë:
 • jep mendim për strategjinë dhe zhvillimin e arsimit profesional dhe trajnimit;
 • i propozon Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (në tekstin e mëposhtëm: Ministrisë), ndryshime dhe plotësime të listës së standardeve të profesioneve për arsim profesional dhe trajnim;
 • i propozon Ministrisë kualifikime nacionale dhe standarde të profesioneve;
 • në bashkëpunim me komunat deri te Ministria paraqet propozim për zhvillim të rrjetit të institucioneve për arsim profesional dhe trajnim,
 • jep mendim për standardet e profesioneve deri te Ministria, dhe
 • jep mendim për standardet e profileve arsimore dhe standardet e profesioneve deri te Ministria.

Programet vjetore të këshillit:

Raportet vjetore të këshillit: