Makineri

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Plane mësimore

Programe mësimore – Dizajnim modular

Viti i I-rë – Automekanik:

Viti i I-rë – Instalues i linjave gypor:

Viti i I-rë – Instalues për nxehje dhe klimatizim:

Viti i I-rë – Mekanik i karoserisë:

Viti i I-rë – Mekanik i konstruksioneve:

Viti i I-rë – Makinist i stabilimenteve energjetike:

Viti i I-rë – Mekanik i makineriësë:

Viti i I-rë – Montues i motorëve dhe automjeteve motorike:

Viti i I-rë – Përpunues i metalit:

Viti i I-rë – Saldues:


Viti i II-të – Automekanik:

Viti i II-të – Instalues i linjave gypor:

Viti i II-të – Instalues për nxehje dhe klimatizim:

Viti i II-të – Mekanik i karoserisë:

Viti i II-të – Mekanik i konstruksioneve:

Viti i II-të – Makinist i stabilimenteve energjetike:

Viti i II-të – Mekanik i makineriësë:

Viti i II-të – Montues i motorëve dhe automjeteve motorike:

Viti i II-të – Përpunues i metalit:

Viti i II-të – Saldues:


– Viti i III-të –

Automekanik:

Instalues i linjave gypore:

Instalues për nxehje dhe klimatizim:

Mekanik i karoserisë:

Mekanik i konstruksioneve:

Makinist i stabilimenteve energjetike:

Mekanik i makineriësë:

Montues i motorëve dhe automjeteve motorike:

Përpunues i metalit:

Saldues:

 


Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI I-rë – Teknik i makinerisë për automjete motorike, Teknik i makinerisë, Teknik për drejtim kompjuterik, Teknik i makinerisë energjetike

VITI I-rë – Teknik i makinerisë prodhuese


VITI II-të – Teknik i makinerisë për automjete motorike, Teknik i makinerisë, Teknik për drejtim kompjuterik, Teknik i makinerisë energjetike

VITI II-të – Teknik i makinerisë prodhuese

VITI II-të – Teknik i makinerisë

VITI II-të – Teknik i makinerisë për automjete motorike

VITI II-të – Teknik i makinerisë energjetike

VITI II-të – Teknik për drejtim kompjuterik


VITI III-të – Teknik për udhëheqje kompjuterike, Teknik i makinerisë, Teknik i makinerisë energjetike, Teknik i makinerisë për automjete motorike:

VITI III-të – Teknik i makinerisë, Teknik për udhëheqje kompjuterike, Teknik i makinerisë për automjete motorike:

VITI III-të – Teknik i makinerisë, Teknik për udhëheqje kompjuterike:

VITI III-të – Teknik i makinerisë prodhuese

VITI III-të – Teknik i makinerisë energjetike

VITI III-të – Teknik i makinerisë

VITI III-të – Teknik i makinerisë për automjete motorike

VITI III-të – Teknik për drejtim kompjuterik


VITI IV-të – Teknik i makinerisë, Teknik i makinerisë energjetike, Teknik i makinerisë për automjete motorike, Teknik për drejtim kompjuterik:

VITI IV-të – Teknik i makinerisë, Teknik për drejtim kompjuterik:

VITI IV-të – Teknik i makinerisë:

VITI III-të – Teknik i makinerisë prodhuese

VITI IV-të – Teknik i makinerisë energjetike:

VITI IV-të – Teknik i makinerisë për automjete motorike:

VITI IV-të – Teknik për drejtim kompjuterik:

 

Arsim post-sekondar

Informacion