Ndërtimtari dhe Gjeodezi

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Plane mësimore

Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI I-rë – Teknik i ndërtimtarisë, Teknik arkitektonik, Teknik dizajnues i arkitekturës së brendshme, Teknik i gjeodezisë


VITI i II-të – Teknik i arkitekturës, Teknik-disenjator i arkitekturës së brendshme

VITI i II-të – Teknik i arkitekturës

VITI i II-të – Teknik i gjeodezisë

VITI i II-të – Teknik i ndërtimtarisë

VITI i II-të – Teknik-disenjator i arkitekturës së brendshme


VITI i III-të – Teknik i arkitekturës, Teknik-disenjator i arkitekturës së brendshme:

VITI i III-të – Teknik i arkitekturës:

VITI i III-të – Teknik i gjeodezisë:

VITI i III-të – Teknik i ndërtimtarisë:

VITI i III-të – Teknik-disenjator i arkitekturës së brendshme:


VITI i IV-të – Teknik i arkitekturës:IV ГОДИНА – Teknik i arkitekturës, Teknik-disenjator i arkitekturës së brendshme dhe Teknik i ndërtimit:

VITI i IV-të – Teknik i arkitekturës:

VITI i IV-të – Teknik i gjeodezisë:

VITI i IV-të – Teknik i ndërtimtarisë

VITI i IV-të – Teknik-disenjator i arkitekturës së brendshme:

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri

Programe të provimit për kalueshmëri vertikale: