Tekstil, Lëkurë dhe Prodhime të ngjashme

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI i I-rë – Teknik i dizajnit të veshjes, Teknik i modelimit të veshjes, Teknik i përpunimit të veshjes, Teknik i modelimit të mbathjeve, Teknik i mbathjeve

VITI i I-rë – Teknik i modelimit të veshjes, Teknik i përpunimit të veshjes, Teknik i modelimit të mbathjeve, Teknik i mbathjeve

VITI i I-rë – Teknik i dizajnit të veshjes

VITI i I-rë – Teknik i përpunimit të veshjes

VITI i I-rë – Teknik i mbathjeve


VITI i II-të – Teknik i dizajnit të veshjes

VITI i II-të – Teknik për përpunimin e veshjes, Teknik për modelim të veshjes

VITI i II-të – Teknik për përpunimin e veshjes

VITI i II-të – Teknik i mbathjeve, Teknik për modelimin e mbathjeve

VITI i II-të – Teknik i mbathjeve


VITI i III-të – Teknik i dizajnit të veshjes, Teknik i mbathjeve:

VITI i III-të – Teknik i mbathjeve, Teknik për modelimin e mbathjeve:

VITI i III-të – Teknik i dizajnit të veshjes:

VITI i III-të – Teknik për përpunimin e veshjes

VITI i III-të – Teknik i modelimit të veshjes

VITI i III-të – Teknik i mbathjeve:


VITI i IV-të – Teknik për përpunimin e veshjes, Teknik për modelimin e veshjes:

VITI i IV-të – Teknik për dizajnin e veshjes:

VITI i IV-të – Teknik për përpunimin e veshjes:

VITI i IV-të – Teknik për modelimin e veshjes:

VITI i IV-të – Teknik i mbathjeve:

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri

Informacion