Kimi dhe Teknologji

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI i I-rë – Teknik laborant kimie, Teknik i ushqimit, Teknik i prodhimeve kozmetike dhe kimike, Teknik i mbrojtjes së ambientit jetësor


VITI i II-të – Teknik laborant kimie, Teknik i ushqimit, Teknik i prodhimeve kozmetike dhe kimike, Teknik i mbrojtjes së ambientit jetësor

VITI i II-të – Teknik laborant kimie, Teknik i mbrojtjes së ambientit jetësor

VITI i II-të – Teknik i ushqimit

VITI i II-të – Teknik i prodhimeve kozmetike dhe kimike


VITI i III-të – Teknik i laboratorit kimik, Teknik i mbrojtjes së mjedisit jetësor, Teknik i prodhimeve kozmetike dhe kimike, Teknik i ushqimit:

VITI i III-të – Teknik i mbrojtjes së ambientit jetësor, Teknik i produkteve kozmetike dhe kimike, Teknik i ushqimit:

VITI i III-të – Teknik i laboratorit kimik, Teknik i mbrojtjes së mjedisit jetësor, Teknik i prodhimeve kozmetike dhe kimike:

VITI i III-të – Teknik i ushqimit; Teknik i prodhimeve kozmetike dhe kimike:

VITI i III-të – Teknik i laboratorit kimik, Teknik i mbrojtjes së mjedisit jetësor:

VITI i III-të – Teknik i laboratorit kimik:

VITI i III-të – Teknik i ushqimit:

VITI i III-të – Teknik i prodhimeve kozmetike dhe kimike:

VITI i III-të – Teknik i mbrojtjes së ambientit jetësor:


VITI i IV-të – Teknik i laboratorit kimik, Teknik i prodhimeve kozmetike dhe kimike:

VITI i IV-të – Teknik i mbrojtjes së mjedisit jetësor, Teknik i laboratorit kimik:

VITI i IV-të – Teknik i laboratorit kimik:

VITI i IV-të – Teknik i ushqimit:

VITI i IV-të – Teknik i prodhimeve kozmetike dhe kimike:

VITI i IV-të – Teknik i mbrojtjes së mjedisit jetësor:

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri