Komunikacion, Transport dhe Depozitim

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Plane mësimore

Programe mësimore

VITI i I-rë – Drejtues me makinat për bartjen e materialit:

Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI i I-rë – Teknik i transportit dhe shpedicionit, Teknik i komunikacionit rrugor, Teknik i komunikacionit hekurudhor, Teknik i logjistikës


VITI i II-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit, Teknik i komunikacionit rrugor, Teknik i komunikacionit hekurudhor, Teknik i logjistikës në komunikacion

VITI i II-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit, Teknik i komunikacionit rrugor, Teknik i komunikacionit hekurudhor

VITI i II-të – Teknik i logjistikës në komunikacion

VITI i II-të – Teknik i komunikacionit rrugor

VITI i II-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit

VITI i II-të – Teknik i komunikacionit hekurudhor


VITI i III-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit, Teknik i komunikacionit rrugor, Teknik i komunikacionit hekurudhor, Teknik i logjistikës në komunikacion

VITI i III-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit, Teknik i komunikacionit hekurudhor, Teknik i logjistikës në komunikacion:

VITI i III-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit, Teknik i logjistikës në komunikacion:

VITI i III-të – Teknik i logjistikës në komunikacion:

VITI i III-të – Teknik i komunikacionit rrugor:

VITI i III-të – Теknik i transportit dhe shpedicionit:


VITI i IV-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit, Teknik i komunikacionit rrugor, Teknik i logjistikës në komunikacion, Teknik i komunikacionit hekurudhor:

VITI i IV-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit, Teknik i logjistikës në komunikacion, Teknik i komunikacionit hekurudhor:

VITI i IV-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit, Teknik i logjistikës në komunikacion:

VITI i IV-të – Teknik i logjistikës në komunikacion:

VITI i IV-të – Teknik i komunikacionit rrugor:

VITI i IV-të – Teknik i transportit dhe shpedicionit:

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri

Informacion