Hoteleri dhe Turizëm

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI I-rë – Teknik i hotelerisë dhe turizmit

VITI I-rë – Teknik i evenimenteve dhe animacioneve

VITI I-rë – Teknik i hotelerisë për turizëm rural

VITI I-rë – Teknik i hotelerisë


VITI i II-të – Teknik i hotelerisë dhe turizmit

VITI i II-të – Teknik i ngjarjeve dhe animacioneve

VITI i II-të – Teknik i hotelerisë

VITI i II-të – Teknik i hotelerisë për turizëm rural


VITI i III-të – Teknik i hotelerisë dhe turizmit


VITI i IV-të – Teknik i hotelerisë dhe turizmit

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri

Programe të provimeve për kalueshmëri vertikale: