Elektroteknikë

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Plane mësimore

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI I-rë – Autoelektronicist:

VITI I-rë – Elektricist:

VITI I-rë – Elektromekanik:

VITI I-rë – Elektromekanik për teknologji dhe teknik kompjuterike:


VITI II-të – Autoelektronicist:

VITI II-të – Elektricist:

VITI II-të – Elektromekanik:

VITI II-të – Elektromekanik për teknologji dhe teknik kompjuterike:


– VITI III-të – Autoelektronik

– VITI III-të – Elektriçist

– VITI III-të – Elektriçist – Elektromontues të rrjetave elektroenergjetike

– VITI III-të – Elektromekanik për teknikë dhe teknologji kompjuterike

– VITI III-të – Elektromekanik

Arsim teknik (katërvjeçar)

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI I-rë – Elektroteknik – teknik i energjetikës

VITI I-rë – Elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

VITI I-rë – Elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë


VITI II-të – Elektroteknik – teknik i energjetikës

VITI II-të – Elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

VITI II-të – Elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë


VITI i III-të – Për të gjitha profilet:

VITI III-të – Elektroteknik – teknik i energjetikës

VITI III-të – Elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

VITI III-të – Elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë


VITI IV-të – Elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion:

VITI IV-të – Еlektroteknik për teknik kompjuterike dhe automatikë:

VITI IV-të – Elektroteknik – Teknik i energjetikës:

 

Arsim post-sekondar

Informacion