Elektroteknikë

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Arsim teknik (katërvjeçar)

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI I-rë – Elektroteknik – teknik i energjetikës

VITI I-rë – Elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

VITI I-rë – Elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë


VITI II-të – Elektroteknik – teknik i energjetikës

VITI II-të – Elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

VITI II-të – Elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë


VITI III-të – Elektroteknik – teknik i energjetikës

VITI III-të – Elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion

VITI III-të – Elektroteknik për teknikë kompjuterike dhe automatikë


VITI IV-të – Elektroteknik për elektronikë dhe telekomunikacion:

VITI IV-të – Еlektroteknik për teknik kompjuterike dhe automatikë:

VITI IV-të – Elektroteknik – Teknik i energjetikës:

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri

Informacion