Bujqësi, Peshkatari dhe Veterinari

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI I-rë – Agroteknik, Teknik i agromenaxhimit, Teknik i fitomedicinës, Teknik i mjekësisë veterinare

VITI I-rë – Agroteknik, Teknik i fitomedicinës

VITI I-rë – Teknik i agromenaxhimit, Teknik i mjekësisë veterinare


VITI i II-të – Agroteknik, Teknik i agromenaxhimit

VITI i II-të – Agroteknik

VITI i II-të – Teknik i mjekësisë veterinare

VITI i II-të – Teknik i agromenaxhimit

VITI i II-të – Teknik i fitomedicinës


VITI i III-të – Agroteknik:

VITI i III-të – Teknik i agromenaxhimit:

VITI i III-të – Teknik i fitomedicinës:

VITI i III-të – Teknik i mjekësisë veterinare:


VITI i IV-të – Agroteknik, Teknik i mjekësisë veterinare:

VITI i IV-të – Agroteknik:

VITI i IV-të – Teknik i agromenaxhimit:

VITI i IV-të – Teknik i fitomedicinës:

VITI i IV-të – Teknik i mjekësisë veterinare:

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri

Informacion