Земјоделство, рибарство и ветеринарство

Стручно оспособување во траење до две години

Наставни Планови – Земјоделско-ветеринарна струка

– I година-

 
– II година-

 

Наставни Програми

– I година – СТРУКА

 
– II година – СТРУКА

 

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)


 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Планови – Модуларно Дизајнирани


TÜRK DİLİ MÜFREDATI


I Sınıf

Agro Teknisyeni, Agronomi Yönetimi Teknisyeni, Bitkisel Tıp (Phytomedicine) Teknisyeni ve Veteriner Hekimliği Teknisyeni:

Agroteknisyen ve Bitkisel tıp (phytomedicine) teknisyeni:

Agro yönetim teknisyeni ve veteriner tıp teknisyeni:


 

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

 
I ГОДИНА – Агротехничар, Техничар за агроменаџмент, Техничар за фитомедицина, Техничар по ветеринарна медицина, Агротехничар за традиционално и органско производство:

I ГОДИНА – Агротехничар, Техничар за фитомедицина, Агротехничар за традиционално и органско производство:

I ГОДИНА – Техничар за агроменаџмент, Техничар по ветеринарна медицина:


II ГОДИНА – ЗА СИТЕ ПРОФИЛИ:

II ГОДИНА – Агротехничар, Техничар за агроменаџмент

II ГОДИНА – Агротехничар

II ГОДИНА – Техничар по ветеринарна медицина

II ГОДИНА – Техничар за агроменаџмент

II ГОДИНА – Техничар за фитомедицина


III ГОДИНА – ЗА СИТЕ ПРОФИЛИ:

III ГОДИНА – Агротехничар:

III ГОДИНА – Техничар по ветеринарна медицина:

III ГОДИНА – Техничар за агроменаџмент:

III ГОДИНА – Техничар за фитомедицина:


IV ГОДИНА – Агротехничар, Техничар по ветеринарна медицина:

IV ГОДИНА – Агротехничар:

IV ГОДИНА – Техничар за агроменаџмент:

IV ГОДИНА – Техничар за фитомедицина:

IV ГОДИНА – Техничар по ветеринарна медицина:

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Програми – ПРЕД 2018

I ГОДИНА

Заеднички предмети за струката

Агрометеорологија со климатологија

Хигиена и здравствено воспитание

Основи на земјоделие со ветеринарство


II ГОДИНА

техничар за агроменаџмент

Основи на економија

Практична настава

Педологија

Растително производство

Земјоделска механизација

Лозаро-Винарски техничар

Агрохемија на винова лоза

Микробиологија

Педологија

Практична настава

Заштита на виновата лоза

Земјоделска техника

Техничар за фармерско производство

Агрохемија

Анатомија со физиологија на домашните животни

Педологија

Практична настава

Земјоделска техника

Техничар за хортикултура

Ботаника со систематика

Методи на размножување и селекција

Педологија

Практична настава

Земјоделска техника

Ветеринарен техничар

Анатомија со физиологија на домашните животни

Фармакологија

Хигиена технологија на месо и млеко

Латински јазик

Микробиологија со заразни болести

Практична настава

Зоохигиена со дезинфекција, дезинсекција и дератизација


III ГОДИНА

техничар за агроменаџмент

Агромаркетинг

Агромаркетинг – изборна

Агроменаџмент

Агроменаџмент – изборна

Практична настава

Технологија во растително производство – изборна

Технологија во растително производство

Технологии во сточарско производство

Трошоци и калкулации

Лозаро-Винарски техничар

Алкохолни и безалкохолни пијалоци

Лозарство

Лозарство – изборна

Подигање лозови насади

Подигање лозови насади – изборна

Практична настава

Винарство

Винарство – изборна

Земјоделска техника

Техничар за фармерско производство

Градинарско производство

Градинарско производство – изборна

Лозаро овоштарско производство

Поледелско производство

Поледелско производство – изборна

Практична настава

Сточарско производство

Сточарско производство – изборна

Заштита на растенија

Земјоделска техника

Техничар за хортикултура

Цвеќарство отворено

Цвеќарство отворено – изборна

Декоративни растенија

Методи на размножување и селекција

Подигање и одржување на паркови

Подигање и одржување на паркови – изобрна

Практична настава

Производство на цвеќе во заштитен простор

Производство на цвеќе во заштитен простор – изборна

Стандардизација и контрола на цвеќе

Земјоделска техника

Ветеринарен техничар

Анатомија и физиологија на домашните животни

Микробиологија и заразни болести

Микробиологија и заразни болести – изборна

Патологија

Породилство вештачко осеменување

Породилство вештачко осеменување – изборна

Практична настава

Сточарство и исхрана на домашни животни

Сточарство и исхрана на домашни животни


IV ГОДИНА

техничар за агроменаџмент

Агромаркетинг

Агромаркетинг – изборна

Агроменаџмент

Агроменаџмент – изборна

Практична настава

Економика на земјоделството

Технологија во растително производство– изборна

Сметководство на фарма

Управување со квалитет

Лозаро-Винарски техничар

Подигање и одгледување на лозови насади

Подигање и одгледување на лозови насади – изборна

Производство на алкохолни и безалкохолни пијалоци

Лозарство

Лозарство – изборна

Практична настава

Винарство

Винарство – изборна

Техничар за фармерско производство

Градинарско производство

Градинарско производство – изборна

Лозаро овоштарско производство

Поледелско производство

Поледелско производство – изборна

Практична настава

Сточарско производство

Сточарско производство – изборна

Техничар за хортикултура

Аранжирање на цвеќе

Цвеќарство на отворено

Цвеќарство на отворено – изборна

Подигање и одржување на паркови

Подигање и одржување на паркови – изборна

Практична настава

Производство на цвеќе во заштитени простори

Производство на цвеќе во заштитени простори – изборна

Ветеринарен техничар

Хирургија

Микробиологија и заразни болести – изборна

Паразитски болести

Породилство со вештачко осеменување – изборна

Практична настава

Сточарство и исхрана на домашни животни

Сточарство и исхрана на домашни животни – изборна

Внатрешни болести

Постсредно образование

Информации