Шумарство и обработка на дрво

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Програми 2017

– I година –

Столар

Шумар

Тапетар-Декоратер


– II година –

Столар

Шумар

Тапетар-Декоратер


– III година –

Столар

Шумар

Тапетар-Декоратер


 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

 
I ГОДИНА – Техничар за мебел и ентериер, Техничар за обработка на дрво:

I ГОДИНА – Шумарски техничар, Техничар за мебел и ентериер, Техничар за обработка на дрво, Техничар за пејзажен дизајн:


II ГОДИНА – ЗА СИТЕ ПРОФИЛИ:

II ГОДИНА – Шумарски техничар, Техничар за пејзажен дизајн:

II ГОДИНА – Техничар за мебел и ентериер, Техничар за обработка на дрво:

II ГОДИНА – Шумарски техничар:

II ГОДИНА – Техничар за мебел и ентериер:

II ГОДИНА – Техничар за обработка на дрво:

II ГОДИНА – Техничар за пејзажен дизајн:


III ГОДИНА – Техничар за пејсажен дизајн, Шумарски техничар:

III ГОДИНА – Столар:

III ГОДИНА – Шумар:

III ГОДИНА – Шумарски техничар:

III ГОДИНА – Тапетар-декоратер:

III ГОДИНА – Техничар за мебел и ентериер:

III ГОДИНА – Техничар за обработка на дрво:

III ГОДИНА – Техничар за пејсажен дизајн:


IV ГОДИНА – Техничар за обработка на дрвото, Техничар за мебел и ентериер:

IV ГОДИНА – Техничар за пејсажен дизајн, Шумарски техничар:

IV ГОДИНА – Шумарски техничар:

IV ГОДИНА – Техничар за мебел и ентериер:

IV ГОДИНА – Техничар за обработка на дрвото:

IV ГОДИНА – Техничар за пејсажен дизајн:

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Планови – ПРЕД 2018

 

Наставни Програми

– I година –

 


 
– II година – Мебел и ентериер

 
– II година – Обработка на дрво

 
– II година – Шумарско пејсажна архитектура

 


 
– III година – Мебел и ентериер
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– III година – Обработка на дрво
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– III година – Шумарско пејсажна архитектура
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 


 
– IV година – Мебел и ентериер
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– IV година – Обработка на дрво
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– IV година – Шумарско пејсажна архитектура
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

Постсредно образование

Информации