Концепции

Извештај на работната група за Учење преку работа во Република Северна Македонија (2017-2018)

Концепт на Учење преку работа во Република Северна Македонија

 

ПРЕДЛОГ КОНЦЕПЦИЈА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Центарот за стручно образование и обука во соработка со Проектот за развој на вештини и поддршка на иновации на Министерството за образование и наука, изготви Предлог Концепција за модернизација на техничкото образование (средно стручно образование и обука со четиригодишно траење) во Република Македонија.

Вашите забелешки и коментари по текстот на Предлог Концепцијата можете да ги доставите електронски на интернет адресата: [email protected], најдоцна до 22.11.2016 година.

Концепција за модернизација на техничкото образование

Концепција за стручно образование на занимања

Концепција на стручно оспособување

Концепција за постсредно образование

Општ државен курикулум за реформирано средно стручно образование и обука