Методологии

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАЗВИВАЊЕ СТАНДАРДИ ЗА АНАЛИЗА НА СЕКТОРИ

Методологија за изработка на стандарди на занимања

Методологија за изработка на модуларни наставни програми базирани на компетенции.
Методологија за развој на наставни планови во техничкото образование.
Методологија за развој на стандарди на квалификации.