Социјални партнери

Протокол за социјално партнерство и меморандуми за разбирање, 15 октомври 2010 година

Протокол за социјално партнерство во областа на стручното образование и обука


Меморандум за разбирање и соработка помеѓу ЦСОО – Стопанска комора на Северо-Западна Македонија

Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Државен просветен инспекторат

Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и АВРМ

Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Бизнис конфедерација на Македонија

Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Организација на работодавачи на Македонија

Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Сојуз на стопански комори на Македонија

Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и СОНК

Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Стопанска комора на Македонија

Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Стопанска комора за туризам на Македонија

Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и Занаетчиска комора на Република Македонија

Меморандум за разбирање помеѓу ЦСОО и ЗЕЛС