Документи

ТОРИНО ПРОЦЕС 2016-2017

НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ТОРИНО ПРОЦЕС 2016-2017 год.


Колективен договор за вработените во ЦСОО – Синдикат УПОЗ

Рамка за развој на партнерство

Стратегија за развој на Центарот за стручно образование и обука 2010 – 2015

Политика за управување со квалитет