Правилници

pdf Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на специјалистичкиот испит

pdf Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на завршниот испит во стручно образование за занимање со тригодишно траење

————————————————————————————————- 

pdf Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на регистарот на ученици што склучиле договори за практична обука со установата за стручно образование и обука и работодавачот 

 • Правилник за структурата, ораганизацијата и реализацијата на испитот за стручна оспособеност
 • pdf Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на мајсторскиот испит

  pdf Правилник за начинот на организирање и спроведување на проверувањето на постигањето на успехот на учениците како и начинот на утврдувањето на завршните оценки на ученикот во јавните средни училишта

  pdf Правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резулатите на учениците на испитите во државна матура во гимназиското и во среднотот стручно образование

  pdf Правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите од завршниот испит во средното стручно образование со четиригодишно траење

  pdf Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на организирање и спроведување на проверувањето на постигањето на успехот на учениците, како и начинот на утврдувањето на завршните оценки на ученикот во јавните средни училишта

  pdf Правилник за изменување и дополнување на правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во државна матура во гимназиското и во средното стручно образование-1 дел

  pdf Правилник за изменување и дополнување на правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во државна матура во гимназиското и во средното стручно образование-2 дел