Лидер на струка 2017

pdf Акциски план за организирање и реализирање на Проектот „ЛИДЕР“ – избор на најдобар ученик по струка од завршните години во стручното образование во Република Македонија.

pdf Преглед на училишта – домаќини и време на реализација на активности за избор на Лидер на струка за 2017 година

*****************************************************************************

pdf Список на натпреварувачи – машинска струка 

pdf Список на натпреварувачи – хемиско технолошка струка 

pdf Список на натпреварувачи – угостителско-туристичка струка 

pdf Список на натпреварувачи – електротехничка струка 

pdf Список на натпреварувачи – лични услуги 

pdf Список на натпреварувачи – сообраќајна струка 

pdf Список на натпреварувачи – економско-правна и трговска струка 

pdf Список на натпреварувачи – земјоделско-ветеринарна струка 

*****************************************************************************