Стандарди на квалификации

РЕГИСТАР НА СТАНДАРДИ НА КВАЛИФИКАЦИИ

МРК содржи 8 квалификациони нивоа и 6 поднивоа на квалификации.
Секое ниво на квалификации е опишано со опис на ниво на квалификации.