Mашинство

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Програми

– I година –

Бравар / Браварка

Монтер на мотори и моторни возила

Автомеханичар

Инсталатер на цевкини водови

Инсталатер за греење и климатизација

Каросериски механичар

Конструкциски механичар

Машинист за енергетски постројки

Машински механичар

Обработувач на метал

Заварувач


– II година –

Автомеханичар

Инсталатер на цевкини водови

Инсталатер за греење и климатизација

Каросериски механичар

Конструкциски механичар

Машинист за енергетски постројки

Машински механичар

Монтер на мотори и моторни возила

Обработувач на метал

Заварувач


– III година –

Автомеханичар

Инсталатер на цевкини водови

Инсталатер за греење и климатизација

Каросериски механичар

Конструкциски механичар

Машинист за енергетски постројки

Машински механичар

Монтер на мотори и моторни возила

Обработувач на метал

Заварувач

 


 

Наставни Програми пред 2017

– I година –

Автомеханичар

 

Обработувач на метал

 

– II година –

Автомеханичар

 

Обработувач на метал

 

– III година –

Автомеханичар

 

Обработувач на метал

 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

 
I ГОДИНА – Машински техничар, Машинско – енергетски техничар, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила:

I ГОДИНА – Техничар за производно машинство


II ГОДИНА – ЗА СИТЕ ПРОФИЛИ:

II ГОДИНА – Машински техничар, Машински техничар за моторни возила, Машинско – енергетски техничар, Техничар за компјутерско управување

II ГОДИНА – Машински техничар, Машинско – енергетски техничар, Техничар за компјутерско управување

II ГОДИНА – Машински техничар, Техничар за компјутерско управување, Машински техничар за моторни возила

II ГОДИНА – Машински техничар

II ГОДИНА – Машински техничар за моторни возила

II ГОДИНА – Машинско – енергетски техничар

II ГОДИНА – Техничар за возила на алтернативен погон

II ГОДИНА – Техничар за компјутерско управување

II ГОДИНА – Техничар за производно машинство


III ГОДИНА – ЗА СИТЕ ПРОФИЛИ:

III ГОДИНА – Техничар за компјутерско управување, Машински техничар, Машинско-енергетски техничар, Машински техничар за моторни возила:

III ГОДИНА – Техничар за компјутерско управување, Машинско-енергетски техничар, Машински техничар за моторни возила:

III ГОДИНА – Техничар за компјутерско управување, Машински техничар, Машински техничар за моторни возила:

III ГОДИНА – Техничар за компјутерско управување, Машински техничар:

III ГОДИНА – Автомеханичар:

III ГОДИНА – Инсталатер на цевкини водови:

III ГОДИНА – Инсталатер за греење и климатизација:

III ГОДИНА – Каросериски механичар:

III ГОДИНА – Конструкциски механичар:

III ГОДИНА – Машинист за енергетски постројки:

III ГОДИНА – Машински механичар:

III ГОДИНА – Машински техничар:

III ГОДИНА – Машински техничар за моторни возила:

III ГОДИНА – Машинско-енергетски техничар:

III ГОДИНА – Обработувач на метал:

III ГОДИНА – Техничар за компјутерско управување:

III ГОДИНА – Техничар за производно машинство:

III ГОДИНА – Заварувач:


IV ГОДИНА – Машински техничар, Машинско-енергетски техничар, Машински техничар за моторни возила, Техничар за компјутерско управување:

IV ГОДИНА – Машински техничар, Техничар за компјутерско управување:

IV ГОДИНА – Машински техничар:

IV ГОДИНА – Машинско-енергетски техничар:

IV ГОДИНА – Машински техничар за моторни возила:

IV ГОДИНА – Техничар за компјутерско управување:

IV ГОДИНА – Техничар за производно машинство:

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Програми – ПРЕД 2018

I ГОДИНА

Техничко цртање со нацртна геометрија и CAD

Машински елементи со механика

Техничко цртање со нацртна геометрија со Autocad

Технологија на обработка


II ГОДИНА

техничар за компјутерско управување

Компјутерско моделирање и конструирање

Практична настава

Технологија на обработка

Автотехничар – мехатроничар

Електротехника

Машински елементи со механика

Практична настава

Технологија на моторни возила

Машински техничар

Електротехника со електроника

Машински елементи со механика

Енергетска техника

Практична настава

Технологија на обработка

Машинско – енергетски техничар

Електроника со електротехника

Хидропневматска техника

Машински елементи со механика

Практична настава

Технологија на обработка

Термотехника

Машинско – воздухопловен техничар

Аеродинамика и механика на летање

Авиоелектроника и електроника

Воздухопловни инструменти

Техничар за компјутерско управување

Електротехника со електроника

Компјутерско моделирање и конструирање

Технологија на обработката

Машински елементи со механика

Практична настава


III ГОДИНА

техничар за компјутерско управување

Компјутерско управување

Хидропневматска техника

Практична настава

Компјутерско моделирање и конструирање

Компјутерско управување – изборна

Програмирање на компјутерско управувани машини

Програмирање на компјутерско управувани машини – изборна

Автотехничар – мехатроничар

Електроника

Електроника – изборна

Електротехника

Електротехника – изборна

Контролна технологија

Практична настава

Технологија на моторни возиила – изборен

Технологија на моторнии возила

Машински техничар

Автоматско управување и програмирање

Автоматско управување и програмирање – изборна

Енергетска техника

Машини и опрема

Машински елементи со механика

Практична настава

Практична настава – изборна

Технологија на обработка

Технологија на обработка – изборна

Возила и механизација

Возила и механизација – изборна

Машинско – енергетски техничар

Хидропневматска техника

Хидропневматска техника – изборна

Мерење во енергетика

Практична настава

Практична настава – изборна

Термотехника

Термотехника – изборна

Машинско – воздухопловен техничар

Аеродинамика и механика на летање

Авиоелектротехника и електроника

Авиоелектротехника и електроника- изборна

Воздухопловни конструкции

Воздухопловни конструкции – изборна

Воздухопловни системи и мотори

Воздухопловни системи и мотори – изборна

Практична настава


IV ГОДИНА

техничар за компјутерско управување

Компјутерско управување

Практична настава

Компјутерско управување – изборна

Програмирање на компјутерско управувани машини

Програмирање на компјутерско управувани машини – изборен

Проектирање на производствени технолошки системи

Автотехничар – мехатроничар

Електротехника

Електроника – изборна

Електротехника

Електротехника – изборна

Контролна технологија

Практична настава

Технологија на моторни возила

Технологија на моторни возила – изборна

Машински техничар

Автоматско управување и програмирање

Автоматско управување и програмирање – изборна

Машини и опрема

Одржување и монтажа

Практична настава

Практична настава – изборна

Технологија на обработка

Технологија на обработка – изборна

Возила и механизација

Возила и механизација – изборна

Машинско – енергетски техничар

Автоматско управување

Гасна техника

Хидропневматска техника

Хидропневматска техника – изборна

Практична настава

Практична настава – изборна

Термотехника

Термотехника – изборна

Машинско – воздухопловен техничар

Авиоелектротехника и електроника

Авиоелектортехника и електроника – изборна

Практична настава

Воздухопловни конструкции

Воздухопловни конструкции – изборна

Воздухопловни прописи

Воздухопловни системи и мотори

Воздухопловни системи и мотори – изборна

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност

Испитни програми за вертикална проодност:


Испитни програми: