Статут

Тука може да го превземете Статутот на Центарот за стручно образование и обука.