Електротехника

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

 


 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

I ГОДИНА

Електротехничар за електроника и телекомуникации:

 
Електротехничар – енергетичар:

 
Електротехничар за компјутерска техника и автоматика:

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 
 
Техничар за индустриска мехатроника

 
 


II ГОДИНА – ЗА СИТЕ ПРОФИЛИ:

II ГОДИНА

Електротехничар – енергетичар:

Електротехничар за електроника и телекомуникации:

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика:

 
 


III ГОДИНА – Автоелектроничар:

III ГОДИНА – Електричар:

III ГОДИНА – Електричар-електромонтер на електроенергетски мрежи:

III ГОДИНА – Електромеханичар:

III ГОДИНА – Електромеханичар за компјутерска техника и технологија:

III ГОДИНА – Електротехничар за електроника и телекомуникации:

III ГОДИНА – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика:

III ГОДИНА – Електротехничар-енергетичар:


 


IV ГОДИНА

Електротехничар за електроника и телекомуникации:

Електротехничар за компјутерска техника и автоматика:

Електротехничар-енергетичар:

 
 

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Програми – ПРЕД 2018

 
– I година – За сите образовни профили

 


 
– II година – Електротехничар – енергетичар

 
 
– II година – Електротехничар за електроника и телекомуникации

 
 
– II година – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 


 
– III година – Електротехничар – енергетичар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– III година – Електротехничар за електроника и телекомуникации
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– III година – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 


 
– IV година – Електротехничар – енергетичар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– IV година – Електротехничар за електроника и телекомуникации
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– IV година – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност