Угостителство и туризам

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Планови 2017

– I година –

 

– II и III година –

Наставни Програми

– I година –

Готвач

Келнер

Слаткар


– II година –

Готвач

Келнер

Слаткар


– III година –

Готвач

Келнер

Слаткар


Наставни Програми пред 2017

– I година –

За сите образовни профили

 

Келнер

 

Готвач

 

Слаткар

 

– II година –

Келнер

 

Готвач и Слаткар

 

Готвач

 

Слаткар

 

– III година –

За сите образовни профили

 

Келнер

 

Готвач и Слаткар

 

Готвач

 

Слаткар

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

 

I ГОДИНА – Угостителски техничар, Хотелско ресторански техничар:

I ГОДИНА – Угостителски техничар:

I ГОДИНА – Угостителски техничар за рурален туризам:

I ГОДИНА – Техничар за настани и анимации:

I ГОДИНА – Хотелско туристички техничар


II ГОДИНА – ЗА СИТЕ ПРОФИЛИ:

II ГОДИНА – Угостителски техничар, Хотелско ресторански техничар:

II ГОДИНА – Хотелско ресторански техничар:

II ГОДИНА – Хотелско туристички техничар

II ГОДИНА – Техничар за настани и анимации

II ГОДИНА – Угостителски техничар

II ГОДИНА – Угостителски техничар за рурален туризам


III ГОДИНА – Хотелско ресторански техничар:

III ГОДИНА – Готвач:

III ГОДИНА – Хотелско туристички техничар:

III ГОДИНА – Келнер:

III ГОДИНА – Слаткар:

III ГОДИНА – Техничар за настани и анимации:

III ГОДИНА – Угостителски техничар:

III ГОДИНА – Угостителски техничар за рурален туризам:


IV ГОДИНА – Хотелско ресторански техничар:

IV ГОДИНА – Хотелско туристички техничар:

IV ГОДИНА – Техничар за настани и анимации:

IV ГОДИНА – Угостителски техничар:

IV ГОДИНА – Угостителски техничар за рурален туризам:

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Планови – ПРЕД 2018

 

Наставни Програми – Пред 2018

– I година – За сите образовни профили
Хигиена
Култура на однесување
Основи на угостителството и туризмот
Туристичка географија


– II година – За сите образовни профили
Економија на туризмот
Културно историско наследство

– II година – Хотелско туристички техничар
Агенциско работење
Хотелско работење
Практична настава

– II година – Угостителски техничар за рурален туризам
Природни реткости во Република Македонија
Организација на услуги на сместување и послужување
Практична настава

– II година – Угостителски техничар
Угостителско послужување
Готварство
Храна и пијалаци
Практична настава


– III година – За сите образовни профили
Маркетинг
Културно историско наследство

– III година – Хотелско туристички техничар
Агенциско работење
Агенциско работење – изборна
Хотелско работење
Хотелско работење – изборна
Практична настава

– III година – Угостителски техничар за рурален туризам
Алтернативни форми во туризмот
Алтернативни форми во туризмот – изборна
Национална гастрономија
Национална гастрономија изборна
Ловен туризам
Верски туризам
Практична настава

– III година – Угостителски техничар
Готварство
Готварство – изборна
Угостителско послужување
Угостителско послужување – изборна
Културно-историско наследство на република македонијa
Практична настава


– IV година – За сите образовни профили
Психологија

– IV година – Хотелско туристички техничар
Агенциско работење
Агенциско работење – изборна
Хотелско работење
Хотелско работење – изборна
Практична настава

– IV година – Угостителски техничар за рурален туризам
Алтернативни форми во туризмот
Алтернативни форми во туризмот – изборна
Национална гастрономија
Национална гастрономија – изборна
Растително и сточарско проиводство
Туристички менаџмент
Практична настава

Постсредно образование

Информации