Угостителство и туризам

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Планови 2017

– I година –

 

– II и III година –

Наставни Програми

– I година –

Готвач

Келнер

Слаткар


– II година –

Готвач

Келнер

Слаткар


– III година –

Готвач

Келнер

Слаткар


Наставни Програми пред 2017

– I година –

За сите образовни профили

 

Келнер

 

Готвач

 

Слаткар

 

– II година –

Келнер

 

Готвач и Слаткар

 

Готвач

 

Слаткар

 

– III година –

За сите образовни профили

 

Келнер

 

Готвач и Слаткар

 

Готвач

 

Слаткар

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Планови – Модуларно Дизајнирани

 

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

 
I ГОДИНА – Угостителски техничар:

I ГОДИНА – Угостителски техничар за рурален туризам:

I ГОДИНА – Техничар за настани и анимации:

I ГОДИНА – Хотелско туристички техничар


II ГОДИНА – Хотелско туристички техничар

II ГОДИНА – Техничар за настани и анимации

II ГОДИНА – Угостителски техничар

II ГОДИНА – Угостителски техничар за рурален туризам


III ГОДИНА – Готвач:

III ГОДИНА – Хотелско туристички техничар:

III ГОДИНА – Келнер:

III ГОДИНА – Слаткар:

III ГОДИНА – Техничар за настани и анимации:

III ГОДИНА – Угостителски техничар:

III ГОДИНА – Угостителски техничар за рурален туризам:

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Планови – ПРЕД 2018

 

Наставни Програми – Пред 2018

– I година – За сите образовни профили

Хигиена

Култура на однесување

Основи на угостителството и туризмот

Туристичка географија

 


 
– II година – За сите образовни профили

Економија на туризмот

Културно историско наследство

 

– II година – Хотелско туристички техничар

Агенциско работење

Хотелско работење

Практична настава

 

– II година – Угостителски техничар за рурален туризам

Природни реткости во Република Македонија

Организација на услуги на сместување и послужување

Практична настава

 

– II година – Угостителски техничар

Угостителско послужување

Готварство

Храна и пијалаци

Практична настава

 


 
– III година – За сите образовни профили

Маркетинг

Културно историско наследство

 

– III година – Хотелско туристички техничар

Агенциско работење

Агенциско работење – изборна

Хотелско работење

Хотелско работење – изборна

Практична настава

 

– III година – Угостителски техничар за рурален туризам

Алтернативни форми во туризмот

Алтернативни форми во туризмот – изборна

Национална гастрономија

Национална гастрономија изборна

Ловен туризам

Верски туризам

Практична настава

 

– III година – Угостителски техничар

Готварство

Готварство – изборна

Угостителско послужување

Угостителско послужување – изборна

Културно-историско наследство на република македонијa

Практична настава

 


 
– IV година – За сите образовни профили
Психологија
 

– IV година – Хотелско туристички техничар

Агенциско работење

Агенциско работење – изборна

Хотелско работење

Хотелско работење – изборна

Практична настава

 

– IV година – Угостителски техничар за рурален туризам

Алтернативни форми во туризмот

Алтернативни форми во туризмот – изборна

Национална гастрономија

Национална гастрономија – изборна

Растително и сточарско проиводство

Туристички менаџмент

Практична настава

 

Постсредно образование

Информации