Угостителство и туризам

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Планови 2017

– I година –

 

– II и III година –

 

Наставни Програми 2017

– I година –

Готвач

 

Келнер

 

Слаткар

 

– II година –

Готвач

 

Келнер

 

Слаткар

 

 


 

Наставни Програми пред 2017

– I година –

За сите образовни профили

 

Келнер

 

Готвач

 

Слаткар

 

– II година –

Келнер

 

Готвач и Слаткар

 

Готвач

 

Слаткар

 

– III година –

За сите образовни профили

 

Келнер

 

Готвач и Слаткар

 

Готвач

 

Слаткар

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Планови

 

Наставни Програми

– I година – Модуларно: Хотелско туристички техничар

pdf Деловна комуникација

pdf Хигиена и екологија

pdf Основи на туризам

pdf Основи на угостителство

 

– I година – За сите образовни профили

pdf Хигиена

pdf Култура на однесување

pdf Основи на угостителството и туризмот

pdf Туристичка географија

 


 
– II година – За сите образовни профили

pdf Економија на туризмот

pdf Културно историско наследство

 

– II година – Хотелско туристички техничар

pdf Агенциско работење

pdf Хотелско работење

pdf Практична настава

 

– II година – Угостителски техничар за рурален туризам

pdf Природни реткости во Република Македонија

pdf Организација на услуги на сместување и послужување

pdf Практична настава

 

– II година – Угостителски техничар

pdf Угостителско послужување

pdf Готварство

pdf Храна и пијалаци

pdf Практична настава

 


 
– III година – За сите образовни профили

pdf Маркетинг

pdf Културно историско наследство

 

– III година – Хотелско туристички техничар

pdf Агенциско работење

pdf Агенциско работење – изборна

pdf Хотелско работење

pdf Хотелско работење – изборна

pdf Практична настава

 

– III година – Угостителски техничар за рурален туризам

pdf Алтернативни форми во туризмот

pdf Алтернативни форми во туризмот – изборна

pdf Национална гастрономија

pdf Национална гастрономија изборна

pdf Ловен туризам

pdf Верски туризам

pdf Практична настава

 

– III година – Угостителски техничар

pdf Готварство

pdf Готварство – изборна

pdf Угостителско послужување

pdf Угостителско послужување – изборна

pdf Културно-историско наследство на република македонијa

pdf Практична настава

 


 
– IV година – За сите образовни профили
pdf Психологија
 

– IV година – Хотелско туристички техничар

pdf Агенциско работење

pdf Агенциско работење – изборна

pdf Хотелско работење

pdf Хотелско работење – изборна

pdf Практична настава

 

– IV година – Угостителски техничар за рурален туризам

pdf Алтернативни форми во туризмот

pdf Алтернативни форми во туризмот – изборна

pdf Национална гастрономија

pdf Национална гастрономија – изборна

pdf Растително и сточарско проиводство

pdf Туристички менаџмент

pdf Практична настава

 

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност

Информации