Текстил, кожа и слични производи

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)


Наставни Програми пред 2017

– I година –

Конфекционер

 

Произведувач на обувки

 

– II година –

Конфекционер

 

Произведувач на обувки

 

– III година –

Конфекционер

 

Произведувач на обувки

 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

 
I ГОДИНА – Техничар за изработка на облека, Техничар за моделирање на облека, Техничар за дизајн на облека, Техничар за обувки, Техничар за моделирање на обувки:

I ГОДИНА – Техничар за изработка на облека, Техничар за моделирање на облека, Техничар за обувки, Техничар за моделирање на обувки:

I ГОДИНА – Техничар за дизајн на облека:

I ГОДИНА – Техничар за обувки:

I ГОДИНА – Техничар за изработка на облека:


II ГОДИНА – Техничар за дизајн на облека

II ГОДИНА – Техничар за изработка на облека, Техничар за моделирање на облека

II ГОДИНА – Техничар за изработка на облека

II ГОДИНА – Техничар за моделирање на облека

II ГОДИНА – Техничар за моделирање на обувки, Техничар за обувки

II ГОДИНА – Техничар за моделирање на обувки

II ГОДИНА – Техничар за обувки


III ГОДИНА – Техничар за дизајн на облека, Техничар за обувки:

III ГОДИНА – Техничар за обувки, Техничар за моделирање на обувки:

III ГОДИНА – Техничар за дизајн на облека:

III ГОДИНА – Техничар за изработка на облека:

III ГОДИНА – Техничар за моделирање на облека:

III ГОДИНА – Техничар за моделирање на обувки:

III ГОДИНА – Техничар за обувки:

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Планови – ПРЕД 2018

 

Наставни Програми – ПРЕД 2018

– I година – Заеднички

pdf Техничко цртање и машински елементи

pdf Текстилно кожарски суровини

pdf Технологија на текстил и кожа

 

– I година – ТЕХНИЧАР ЗА ДИЗАЈН НА ОБЛЕКА

pdf Цртање и сликање I, II, III и IV год.

pdf Компјутерска графика I и II год. 

pdf Материјали за изработка на облека 

pdf Моделирање 

pdf Нацртна геометрија со техничко цртање 

pdf Обликување на облека I, II, III и IV год. 

pdf Теорија на обликувањето и дизајнот 

 


– II година – Заеднички
pdf Текстилно кожарски суровини
 

– II година – Конфекциски компјутерски оператор

pdf Естетско обликување

pdfОснови на конструкција на облека

pdfПрактична настава

pdfТехнологија на изработка на облека

 

– II година – Конфекциски техничар

pdf Дизајн на облека

pdf Конструкција и моделирање на облека 

pdf Практична настава 

pdf Технологија на конфекционирање 

 

– II година – Техничар за обувки

pdf Машини и апарати во индустријата за обувки

pdf Моделирање 

pdf Практична настава 

pdf Технологија на кожата и помошните материјали за обувки 

pdf Технологија за изработка на обувки 

 

– II година – Текстилен техничар

pdf Практична настава

pdf Технологија на плетење 

pdf Технологија на предење

 

– II година – ТЕХНИЧАР ЗА ДИЗАЈН НА ОБЛЕКА

pdf Акт со пластична анатомија

pdf Историја на уметноста II, III и IV год. 

pdf Изработка на облека 

pdf Конструкција на облека 

pdf Материјали за изработка на облеката 

pdf Технологија за изработка на облека 

pdf Теорија на обликувањето и дизајнот 

 


 

– III година – Заеднички

pdf Автоматска регулација

pdf Испитување на материјалите 

 

– III година – Конфекциски Компјутерски Оператор

pdf Автоматска регулација

pdf Испитување на материјалите

pdf Компјутерско конструирање и моделирање на облека

pdf Компјутерско конструирање и моделирање на облека – изборен

pdf Основи на конструкција на облека

pdf Практична настава

pdf Практична настава – изборен

pdf Технологија на изработка на облека

pdf Технологија на изработка на облека – изборен

 

– III година – Конфекциски техничар

pdf Конструкција и моделирање на облека 

pdf Конструкција и моделирање на облека – изборна

pdf Практична настава 

pdf Практична настава – изборна 

pdf Технологија на конфекционирање 

pdf Технологија на конфекционирање – изборна 

 

– III година – Техничар за обувки

pdf Машини и апарати во индустријата за обувки

pdf Машини и апарати во индустријата за обувки – изборна 

pdf Моделирање 

pdf Моделирање – изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава – изборна 

pdf Технологија на изработка на обувки

 

– III година – Текстилен техничар

pdf Практична настава

pdf Практична настава – изборна 

pdf Технологија на доработка 

pdf Технологија на доработка – изборна 

pdf Технологија на плетење 

pdf Технологија на плетење – изборна 

pdf Технологија на предење 

pdf Технологија на предење – изборна 

pdf Технологија на ткаење 

pdf Технологија на ткаење – изборна 

 

– III година – ТЕХНИЧАР ЗА ДИЗАЈН НА ОБЛЕКА

pdf Изработка на облека

pdf Изработка на облека – изборна 

pdf Конструкција на облека 

pdf Конструкција на облека – изборна 

pdf Технологија на ткаењето и плетењето 

pdf Обликување на облека – изборен 

 


 

– IV година – Заеднички

pdf Контрола на квалитет – конфекциски техничар

pdf Контрола на квалитет – техничар за обувки 

pdf Контрола на квалитет – текстилен техничар 

 

– IV година – Конфекциски Компјутерски Оператор

pdf Компјутерско градирање на облеката

pdf Компјутерско конструирање и моделирање на облека

pdf Компјутерско конструирање и моделирање на облека – изборен

pdf Контрола на квалитет

pdf Практична настава

pdf Практична настава – изборен

pdf Студија на работа

pdf Технологија на изработка на облека – изборен

 

– IV година – Конфекциски техничар

pdf Конструкција и моделирање на облека

pdf Конструкција и моделирање на облека – изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава – изборна 

pdf Технологија на конфекционирање 

pdf Технологија на конфекционирање – изборна 

 

– IV година – Техничар за обувки

pdf Машини и апарати во индустријата за обувки – изборна

pdf Моделирање 

pdf Моделирање – изборна 

pdf Практична настава 

pdf Практична настава – изборна 

pdf Технологија на изработка на обувки 

pdf Технологија на изработка на обувки – изборна 

pdf Водење на технолошкиот процес за изработка на обувки 

pdf Контрола на квалитет

 

– IV година – Текстилен техничар

pdf Практична настава

pdf Практична настава – изборна 

pdf Технологија на доработка 

pdf Технологија на доработка – изборна 

pdf Технологија на ткаење 

pdf Технологија на ткаење – изборна 

pdf Технологија на плетење – изборна 

pdf Технологија на предење- изборна 

 

– IV година – ТЕХНИЧАР ЗА ДИЗАЈН НА ОБЛЕКА

pdf Изработка на облека

pdf Изработка на облека – изборна 

pdf Конструкција на облека 

pdf Конструкција на облека – изборна 

pdf Обликување на облека – изборна 

pdf Техника на боењето и печатењето 

 

Постсредно образование

Информации