Шумарство и обработка на дрво

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Програми 2017

– I година –

Столар

 

Шумар

 

Тапетар-Декоратер

 

– II година –

Столар

 

Шумар

 

Тапетар-Декоратер

 


 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Планови

 

Наставни Програми

– I година –

 


 
– II година – Мебел и ентериер

 
– II година – Обработка на дрво

 
– II година – Шумарско пејсажна архитектура

 


 
– III година – Мебел и ентериер
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– III година – Обработка на дрво
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– III година – Шумарско пејсажна архитектура
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 


 
– IV година – Мебел и ентериер
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– IV година – Обработка на дрво
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– IV година – Шумарско пејсажна архитектура
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност

Информации