Сообраќај, транспорт и складирање

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Планови 2017

– I година –

 

– II и III година –

 

Наставни Програми 2017

– I година – СТРУКА 0

 


 

Наставни Програми пред 2017

– I година – Ракувач со машини за пренос на материјал

 

– II година – Ракувач со машини за пренос на материјал

 

– III година – Ракувач со машини за пренос на материјал

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми

– I година –

 


 – II година –

– II година – Машиновозач за дизел и електрични влечни возила

 
– II година – Техничар за патен сообраќај

 
– II година – Техничар за транспорт и шпедиција

 

– II година – Техничар за железнички сообраќај

 

– II година – Техничар за логистика и осигурување


 
– III година – Машиновозач за дизел и електрични влечни возила

 

 
– III година – Техничар за патен сообраќај

 
– III година – Техничар за транспорт и шпедиција

 

– III година – Техничар за железнички сообраќај

 

– III година – Техничар за логистика и осигурување

 


 
– IV година – Машиновозач за дизел и електрични влечни возила

 
– IV година – Техничар за патен сообраќај

 
– IV година – Техничар за транспорт и шпедиција

– IV година – Техничар за железнички сообраќај

 

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност

Информации