Сообраќај, транспорт и складирање

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Планови 2017

– I година –

 

– II и III година –

 

Наставни Програми 2017

– I година – СТРУКА 0

 


 

Наставни Програми пред 2017

– I година – Ракувач со машини за пренос на материјал

 

– II година – Ракувач со машини за пренос на материјал

 

– III година – Ракувач со машини за пренос на материјал

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

I ГОДИНА

I ГОДИНА – Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за патен сообраќај, Техничар за логистика во сообраќајот, Техничар за железнички сообраќај


II ГОДИНА

II ГОДИНА – Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за патен сообраќај, Техничар за логистика во сообраќајот, Техничар за железнички сообраќај

II ГОДИНА – Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за патен сообраќај, Техничар за железнички сообраќај

II ГОДИНА – Техничар за логистика во сообраќајот

II ГОДИНА – Техничар за патен сообраќај

II ГОДИНА – Техничар за транспорт и шпедиција

II ГОДИНА – Техничар за железнички сообраќај


III ГОДИНА – Техничар за логистика во сообраќајот, Техничар за патен сообраќај, Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за железнички сообраќај:

III ГОДИНА – Техничар за логистика во сообраќајот, Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за железнички сообраќај:

III ГОДИНА – Техничар за логистика во сообраќајот, Техничар за транспорт и шпедиција:

III ГОДИНА – Техничар за логистика во сообраќајот:

III ГОДИНА – Техничар за патен сообраќај:

III ГОДИНА – Техничар за транспорт и шпедиција:

III ГОДИНА – Техничар за железнички сообраќај:


IV ГОДИНА – Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за патен сообраќај, Техничар за логистика во сообраќајот, Техничар за железнички сообраќај:

IV ГОДИНА – Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за логистика во сообраќајот, Техничар за железнички сообраќај:

IV ГОДИНА – Техничар за транспорт и шпедиција, Техничар за логистика во сообраќајот:

IV ГОДИНА – Техничар за логистика во сообраќајот:

IV ГОДИНА – Техничар за патен сообраќај:

IV ГОДИНА – Техничар за транспорт и шпедиција:

IV ГОДИНА – Техничар за железнички сообраќај:

 

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Програми – ПРЕД 2018

I ГОДИНА

 


II ГОДИНА

Машиновозач за дизел и електрични влечни возила

 
Техничар за патен сообраќај

 
Техничар за транспорт и шпедиција

 

Техничар за железнички сообраќај

 

Техничар за логистика и осигурување


III ГОДИНА

Машиновозач за дизел и електрични влечни возила

 
Техничар за патен сообраќај

 
Техничар за транспорт и шпедиција

 

Техничар за железнички сообраќај

 

Техничар за логистика и осигурување

 


IV ГОДИНА

Машиновозач за дизел и електрични влечни возила

 
Техничар за патен сообраќај

 
Техничар за транспорт и шпедиција

Техничар за железнички сообраќај

 

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност

Испитни програми: