Лични услуги

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

 


 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Планови – Модуларно Дизајнирани

 

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

 
I ГОДИНА – Техничар за очна оптика, Техничар за козметичка нега и убавина:

 
I ГОДИНА – Техничар за очна оптика:

 
I ГОДИНА – Техничар за козметичка нега и убавина:

 
 

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Планови – ПРЕД 2018

 

Наставни Програми – ПРЕД 2018

I ГОДИНА

Козметички техничар
Техничар Очна оптика

Оптички материјали


II ГОДИНА

Козметички техничар
Техничар Очна оптика

Анатомија на глава и око

Оптика

Практична настава


III ГОДИНА

Козметички техничар
Техничар Очна оптика

Очна оптика

Очна оптика – изборна

Оптички инструменти

Оптички мерења

Оптички мерења – изборна

Практична настава

Практична настава – изборна

Психологија


IV ГОДИНА

Козметички техничар
Техничар Очна оптика

Очна оптика

Очна оптика – изборна

Оптички мерења

Оптички мерења – изборна

Основи на офталмологијата

Практична настава

Практична настава – изборна

 

Програми за проодност

Информации