Лични услуги

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

 


 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Планови

 

Наставни Програми

I ГОДИНА

Козметички техничар
Техничар Очна оптика

Оптички материјали


II ГОДИНА

Козметички техничар
Техничар Очна оптика

Анатомија на глава и око

Оптика

Практична настава


III ГОДИНА

Козметички техничар
Техничар Очна оптика

Очна оптика

Очна оптика – изборна

Оптички инструменти

Оптички мерења

Оптички мерења – изборна

Практична настава

Практична настава – изборна

Психологија


IV ГОДИНА

Козметички техничар
Техничар Очна оптика

Очна оптика

Очна оптика – изборна

Оптички мерења

Оптички мерења – изборна

Основи на офталмологијата

Практична настава

Практична настава – изборна

 

Програми за проодност

Информации