Електротехника

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

 


 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Планови – Модуларно Дизајнирани

 

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

 
I ГОДИНА – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 
 
I ГОДИНА – Техничар за индустриска мехатроника

 
 
II ГОДИНА – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 
 
III ГОДИНА – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 
 
IV ГОДИНА – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 
 

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Програми – ПРЕД 2018

 
– I година – За сите образовни профили

 


 
– II година – Електротехничар – енергетичар

 
 
– II година – Електротехничар за електроника и телекомуникации

 
 
– II година – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика

 


 
– III година – Електротехничар – енергетичар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– III година – Електротехничар за електроника и телекомуникации
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– III година – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 


 
– IV година – Електротехничар – енергетичар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– IV година – Електротехничар за електроника и телекомуникации
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– IV година – Електротехничар за компјутерска техника и автоматика
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност

Информации