Економија, право и трговија

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Програми 2017

– I година – Асистент деловен администратор

 

– I година – Продавач

 

– II година – Асистент деловен администратор

 

– II година – Продавач

 

 


 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми

I ГОДИНА
За сите образовни профили

 


 
II ГОДИНА
За сите образовни профили

 

Деловен секретар

 

Економски техничар

 

Правен техничар

 

Техничар за трговија и маркетинг

 

Банкарски техничар

 


 
III ГОДИНА

Деловен секретар

 

Економски техничар

 

Правен техничар

 

Техничар за трговија и маркетинг

 


 
IV ГОДИНА

Деловен секретар

 

Економски техничар

 

Правен техничар

 

Техничар за трговија и маркетинг

 

Банкарски техничар

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност

Информации