Ekonomi, Juridik dhe Tregti

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Plane mësimore

Programe mësimore

VITI I-rë – Shitës – referent për shërbime shitëse

 

VITI II-të – Shitës – referent për shërbime shitëse

 

VITI III-të – Shitës – referent për shërbime shitëse

 

Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI i I-rë – Administrator biznesi, Teknik ekonomik, Teknik juridik


VITI i II-të – Administrator biznesi, Teknik ekonomik, Teknik juridik

VITI i II-të – Administrator biznesi, Teknik ekonomik

VITI i II-të – Administrator biznesi

VITI i II-të – Teknik ekonomik

VITI i II-të – Teknik juridik


VITI i III-të – Administrator biznesi, Teknik i ekonomisë, Teknik i drejësisë

VITI i III-të – Administrator biznesi, Teknik i drejtësisë

VITI i III-të – Administrator biznesi

VITI i III-të – Teknik ekonomik

VITI i III-të – Teknik juridik


VITI i IV-të – Teknik i ekonomisë, Teknik i drejtësisë, Administrator biznesi:

VITI i IV-të – Teknik i drejtësisë, Administrator biznesi:

VITI i IV-të – Administrator biznesi:

VITI i IV-të – Teknik i ekonomisë:

VITI i IV-të – Teknik i drejtësisë:

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri

Programe të provimeve për kalueshmëri vertikale: