Шумарство и обработка на дрво

• Тапетар – декоратер
• Cтолар за градежна столарија
• Cтолар за мебел и ентериер
• Шумар


• Оператор за пиланска обработка на дрво
• Оператор за производство на дрвени плочи
• Оператор за изработка на меки делови кај мебелот и внатрешна декорација
• Оператор за подготовка на производство
• Оператор за проектирање, изведба и одржување на зелени површини
• Оператор за производство на саден материјал
• Оператор за пошумување и заштита на шуми
• Оператор за шумско производство
• Оператор со уреди за сушење и парење на дрвото
• Оператор со технолошки процеси за обработка на дрво и плочи


• Специјалист за шумарски работи
• Тапетар – декоратер
• Cтолар за градежна столарија
• Cтолар за мебел и ентериер