Геологија, рударство и металургија

• Ракувач со рударски машини во подземна експлоатација 
• Ракувач со рударски машини во површинска експлоатација 
• Ракувач со рударски машини

___________________________________________________________________________________

• Оператор за добивање на метали 
• Оператор за геодупчење 
• Оператор за геотехнички и хидрогеолошки истражувања 
• Оператор за истражување на минерални суровини 
• Оператор за минирање 
• Оператор за подготовка на минерални суровини 
• Оператор за површинска и подземна експлоатација 
• Оператор за преработка на метали


• Геодупчач 
• Ракувач на механизација за подземна експлоатација на јаглен