Електротехника

 • Спроведувач за системи за управување со енергија (СУЕ)
 • • Автоелектричар 
  • Автоелектроничар 
  • Електричар за инсталација и одржување 
  • Eлектроинсталатер на јакострујни инсталации до 1KV 
  • Електроинсталатер и монтер на енергетско ефикасни уреди 
  • Електроинсталатер и монтер на телекомуникациски уреди и телекомуникациска опрема 
  • Елекoмеханичар за аудио и видео техники 
  • Електромеханичар за електронски уреди и опрема 
  • Електрoмеханичар за компјутерски хардвер 
  • Електромеханичар за компјутерскa технологија 
  • Електромеханичар за куќни апарати и уреди 
  • Електромеханичар за намотување (виклување) 
  • Електромеханичар за погони 
  • Електромеханичар за разладни и термички уреди 
  • Електромеханичар на телекомуникациски уреди и телекомуникациска опрема 
  • Електромонтер на електроенергетски објекти (постројки и водови)


  • Електротехничар за автоматски и контролни системи 
  • Електротехничар за електрични инсталации и осветлување 
  • Електротехничар за комуникации, мерења и управување во електроенергетиката 
  • Електротехничар за мобилна телефонија 
  • Електротехничар за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија 
  • Електротехничар за радио и телевизиски уреди 
  • Електротехничар за телекомуникациска опрема и мрежи 
  • Оператор на електрични апарати и уреди за домаќинство и погон 
  • Оператор на електрични машини и електромоторни погони 
  • Техничар за електронски елементи, апарати и уреди

  • Оператор на бази на податоци 
  • Специјалист за електрични мерни инструменти и мерни уреди 
  • Техничар електроничар за компјутери 
  • Техничар на информатичко комуникациски технологии (ИКТ) за поддршка на корисници 
  • Техничар за компјутерски системи и мрежи 
  • Техничар за процесна автоматика 
  • Техничар за роботика и интелигентни системи 
  • Веб – техничар  

  • Помошник електроинсталатер 
  • Монтажер на слика и тон 
  • Снимател на слика 
  • Веб дизајнер