Здравство и социјална заштита

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)


 

Наставни Планови пред 2017

 

Наставни Програми пред 2017

– I година – СТРУКА 0

 
– II година – СТРУКА 0

 
– III година – СТРУКА 0

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

I ГОДИНА

Медицинска сестра, Гинеколошко-акушерска сестра, Забен техничар, Дентален асистент, Фармацевтски техничар, Медицински лабораториско-санитарен техничар, Физиотерапевтски техничар:


II ГОДИНА – Медицинска сестра, Гинеколошко-акушерска сестра, Забен техничар, Дентален асистент, Фармацевтски техничар, Физиотерапевтски техничар

II ГОДИНА – Гинеколошко-акушерска сестра, Медицински лабораториско-санитарен техничар

II ГОДИНА – Медицинска сестра, Физиотерапевтски техничар

II ГОДИНА – Медицинско лабораториски санитарен техничар, Фармацевтски техничар

II ГОДИНА – Дентален асистент

II ГОДИНА – Фармацевтски техничар

II ГОДИНА – Физиотерапевтски техничар

II ГОДИНА – Гинеколошко-акушерска сестра

II ГОДИНА – Медицинска сестра

II ГОДИНА – Медицински лабораториско-санитарен техничар

II ГОДИНА – Забен техничар


III ГОДИНА – Гинеколошко-акушерска сестра, Дентален асистент, Забен техничар, Медицинска сестра, Медицински лабораториско-санитарен техничар, Фармацевтски техничар, Физиотерапевтски техничар:

III ГОДИНА – Дентален асистент, Медицинска сестра:

III ГОДИНА – Дентален асистент, Забен техничар:

III ГОДИНА – Медицински лабораториско-санитарен техничар, Фармацевтски техничар:

III ГОДИНА – Дентален асистент:

III ГОДИНА – Фармацевтски техничар:

III ГОДИНА – Физиотерапевтски техничар:

III ГОДИНА – Гинеколошко-акушерска сестра:

III ГОДИНА – Медицинска сестра:

III ГОДИНА – Медицински лабораториско-санитарен техничар:

III ГОДИНА – Забен техничар:


IV ГОДИНА – Дентален асистент:

IV ГОДИНА – Фармацевтски техничар:

IV ГОДИНА – Физиотерапевтски техничар:

IV ГОДИНА – Гинеколошко-акушерска сестра:

IV ГОДИНА – Медицинска сестра:

IV ГОДИНА – Медицински лабораториско-санитарен техничар:

IV ГОДИНА – Забен техничар:

 

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Планови – ПРЕД 2018

 

Наставни Програми – ПРЕД 2018

I ГОДИНА

Фармацевтски Лабораториски Техничар
Физиотерапевтски Техничар
Медицинска сестра
Медицински лабораториски Техничар
Забен Техничар

II ГОДИНА

Фармацевтски Лабораториски Техничар
Физиотерапевтски Техничар
Медицинска сестра
Медицински лабораториски Техничар
Забен Техничар

III ГОДИНА

Фармацевтски Лабораториски Техничар

Изборни предмети

Физиотерапевтски Техничар

Изборни предмети

Медицинска сестра

Изборни предмети

Медицински лабораториски Техничар

Изборни предмети

Забен Техничар

Изборни предмети


IV ГОДИНА

Фармацевтски Лабораториски Техничар

Изборни предмети

Физиотерапевтски Техничар

Изборни предмети

Медицинска сестра

Изборни

Медицински лабораториски Техничар

Изборни предмети

Забен Техничар

Изборни предмети

Постсредно образование

Информации