Здравство и социјална заштита

Стручно оспособување во траење до две години

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

 


 

Наставни Планови пред 2017

 

Наставни Програми пред 2017

– I година – СТРУКА 0

 
– II година – СТРУКА 0

 
– III година – СТРУКА 0

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Планови

 

Наставни Програми

I ГОДИНА

Фармацевтски Лабораториски Техничар
Физиотерапевтски Техничар
Медицинска сестра
Медицински лабораториски Техничар
Забен Техничар

II ГОДИНА

Фармацевтски Лабораториски Техничар
Физиотерапевтски Техничар
Медицинска сестра
Медицински лабораториски Техничар
Забен Техничар

III ГОДИНА

Фармацевтски Лабораториски Техничар

Изборни предмети

Физиотерапевтски Техничар

Изборни предмети

Медицинска сестра

Изборни предмети

Медицински лабораториски Техничар

Изборни предмети

Забен Техничар

Изборни предмети

IV ГОДИНА

Фармацевтски Лабораториски Техничар

Изборни предмети

Физиотерапевтски Техничар

Изборни предмети

Медицинска сестра

Изборни

Медицински лабораториски Техничар

Изборни предмети

Забен Техничар

Изборни предмети

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност

Информации