Градежништво и геодезија

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)


Наставни Планови пред 2017

 

Наставни Програми пред 2017

– I година – СТРУКА

 
– II година – СТРУКА

 
– III година – СТРУКА 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

I ГОДИНА – Архитектонски техничар, Техничар дизајнер за внатрешна архитектура, Геодетски техничар, Градежен техничар

I ГОДИНА – Градежен техничар


II ГОДИНА – Архитектонски техничар, Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

II ГОДИНА – Архитектонски техничар

II ГОДИНА – Геодетски техничар

II ГОДИНА – Градежен техничар

II ГОДИНА – Техничар дизајнер за внатрешна архитектура


III ГОДИНА – Архитектонски техничар, Техничар дизајнер за внатрешна архитектура:

III ГОДИНА – Архитектонски техничар:

III ГОДИНА – Геодетски техничар:

III ГОДИНА – Градежен техничар:

III ГОДИНА – Техничар дизајнер за внатрешна архитектура:


IV ГОДИНА – Градежен техничар

Техничко образование (четиригодишно)

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ за четиригодишно средно стручно образование изготвени во рамките на Проектот за развој на вештини и подршка на иновации

 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ за образовните профили во струки или група струки во четиригодишното стручно образование во Република Македонија

 
 

Наставни Програми – Градежно-Геодетска струка

– I година – Градежен техничар 2017

 
– I година – Градежен техничар пред 2017

 


 
– II година – Техничар дизајнер за внатрешна архитектура

 
– II година – Архитектонски техничар

 
– II година – Геодетски техничар

 
– II година – Градежен Техничар

 


 
– III година – Архитектонски техничар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– III година – Геодетски техничар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– III година – Градежен техничар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 


 
– IV година –
 
 
Архитектонски техничар

 
 
Геодетски техничар

 
 

Градежен техничар

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност