Геологија, рударство и металургија

Стручно оспособување во траење до две години

Наставни Планови

 

Наставни Програми

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

Наставни Програми 2017

– I година – Ракувач со рударски машини

 
– II година – Ракувач со рударски машини

 
– III година – Ракувач со рударски машини


Наставни Планови пред 2017

 

Наставни Програми пред 2017

– I година – Ракувач со рударски машини

 
– II година – Ракувач со рударски машини

 
– III година – Ракувач со рударски машини

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Програми – Модуларно Дизајнирани

I ГОДИНА – Геолошко-рударски техничар, Металуршки техничар

I ГОДИНА – Геолошко-рударски техничар

I ГОДИНА – Металуршки техничар


II ГОДИНА – Геолошко-рударски техничар

II ГОДИНА – Металуршки техничар


III ГОДИНА – Геолошко рударски техничар:

III ГОДИНА – Металуршки техничар:

III ГОДИНА – Ракувач со рударски машини:


IV ГОДИНА – Геолошко, рударски техничар:

IV ГОДИНА – Металуршки техничар:

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Програми – ПРЕД 2018

 
– I година – Геолошко-рударски техничар

 


 
– II година – Геолошко-рударски техничар

 
– II година – Металуршки техничар

 


 
– III година – Геолошко-рударски техничар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– III година – Металуршки техничар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 


 
– IV година – Геолошко-рударски техничар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– IV година – Металуршки техничар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

Постсредно образование

Информации