Геологија, рударство и металургија

Стручно оспособување во траење до две години

Наставни Планови

 

Наставни Програми

 

Стручно образование за занимања (тригод.-реформирано)

 

 

Техничко образование (четиригодишно)

Наставни Планови – Модуларно Дизајнирани

 

 

Техничко образование (четиригодишно) – ПРЕД 2018

Наставни Програми – ПРЕД 2018

 
– I година – Геолошко-рударски техничар

 


 
– II година – Геолошко-рударски техничар

 
– II година – Металуршки техничар

 


 
– III година – Геолошко-рударски техничар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– III година – Металуршки техничар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 


 
– IV година – Геолошко-рударски техничар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

 
– IV година – Металуршки техничар
Задолжителни предмети

 
Изборни предмети

Постсредно образование

Информации

 

 

Програми за проодност

Информации