Електротехника

• Автоелектричар 
• Автоелектроничар 
• Електричар за инсталација и одржување 
• Eлектроинсталатер на јакострујни инсталации до 1KV 
• Електроинсталатер и монтер на енергетско ефикасни уреди 
• Електроинсталатер и монтер на телекомуникациски уреди и телекомуникациска опрема 
• Елекoмеханичар за аудио и видео техники 
• Електромеханичар за електронски уреди и опрема 
• Електрoмеханичар за компјутерски хардвер 
• Електромеханичар за компјутерскa технологија 
• Електромеханичар за куќни апарати и уреди 
• Електромеханичар за намотување (виклување) 
• Електромеханичар за погони 
• Електромеханичар за разладни и термички уреди 
• Електромеханичар на телекомуникациски уреди и телекомуникациска опрема 
• Електромонтер на електроенергетски објекти (постројки и водови)

___________________________________________________________________________________

• Електротехничар за автоматски и контролни системи 
• Електротехничар за електрични инсталации и осветлување 
• Електротехничар за комуникации, мерења и управување во електроенергетиката 
• Електротехничар за мобилна телефонија 
• Електротехничар за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија 
• Електротехничар за радио и телевизиски уреди 
• Електротехничар за телекомуникациска опрема и мрежи 
• Оператор на електрични апарати и уреди за домаќинство и погон 
• Оператор на електрични машини и електромоторни погони 
• Техничар за електронски елементи, апарати и уреди

• Оператор на бази на податоци 
• Специјалист за електрични мерни инструменти и мерни уреди 
• Техничар електроничар за компјутери 
• Техничар на информатичко комуникациски технологии (ИКТ) за поддршка на корисници 
• Техничар за компјутерски системи и мрежи 
• Техничар за процесна автоматика 
• Техничар за роботика и интелигентни системи 
• Веб – техничар  

• Eлектроинсталатер на јакострујни инсталации до 1kv 
• Електромеханичар за куќни апарати и уреди 
• Eлектромеханичар за намотување (виклување) 
• Eлектромеханичар за погон 
• Електромеханичар за разладни и термички уреди 
• Електромонтер на електроенергетски објекти (постројки и водови) 
• Помошник електроинсталатер 
• Монтажер на слика и тон 
• Снимател на слика 
• Веб дизајнер