Економија, право и трговија

• Агент за логистика 
• Магацински службеник 
• Надзорник во продавница 
• Оператор во центар за корисници 
• Оператор за внес на податоци 
• Помошник административен службеник 
• Помошник осигурителен референт 
• Продажен асистент 
• Продавач во малопродажба

• Агент за осигурување 
• Архивар 
• Асистент за односи со јавност 
• Банкарски службеник 
• Финансиски референт 
• Книговодител 
• Комерцијалист 
• Маркетинг референт 
• Проектен Асистент 
• Референт за административни работи 
• Сметководител 
• Судски референт 
• Технички администратор

• Продавач – демонстратор 
• Продавач – телемаркетинг 
• Службеник во книговодство