Лидер на струка 2019

Акциски план за организирање и реализирање на Проектот „ЛИДЕР“ – избор на најдобар ученик по струка од завршните години во стручното образование во Република Македонија.


Список на ученици и ментори – Електротехничка струка
Список на ученици и ментори – Машинска струка
Список на ученици и ментори – Сообраќајна струка
Список на ученици и ментори – Текстилно-кожарска струка
Список на ученици и ментори – Економско-Правна и Трговска струка
Список на ученици и ментори – Градежно-геодетска и Земјоделско-ветеринарна струка
Список на ученици и ментори – Хемиско-Технолошка струка
Список на ученици и ментори – Угостителско-Туристичка струка