Концепции

ПРЕДЛОГ КОНЦЕПЦИЈА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕХНИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Центарот за стручно образование и обука во соработка со Проектот за развој на вештини и поддршка на иновации на Министерството за образование и наука, изготви Предлог Концепција за модернизација на техничкото образование (средно стручно образование и обука со четиригодишно траење) во Република Македонија.

Вашите забелешки и коментари по текстот на Предлог Концепцијата можете да ги доставите електронски на интернет адресата: [email protected], најдоцна до 22.11.2016 година.

 

pdf Концепција за модернизација на техничкото образование

pdf Концепција за стручно образование на занимања

pdf Концепција на стручно оспособување 

pdf Концепција за постсредно образование

pdf Општ државен курикулум за реформирано средно стручно образование и обука