Упатства

Упатства

Студиска посета во Полска

Организирана во рамките на краткиот твининг проект финансиран од ЕУ:
Поддршка на модернизацијата за постсредно образование“ (МК 13 IPA SO 01 15 TWL)

Во период од 5 до 9 декември 2016 година се реализираше студиска посета на некои образовни институции во Варшава, Полска, од страна на делегација од Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и обука од Р.Македонија. Целта на студиската посета беше да се разменат искуства за: образовниот систем, институциите надлежни за образовниот процес – нивните надлежности и улога, со посебен акцент на пост-средното образование.

Во овој период се посетија следните институции:

 • Институт за истражување на образованието (IBE) е институција која спроведува
  интердисциплинарни истражувања во врска со функционирањето и ефективноста на
  системот на образование во Полска и учествува во национални и меѓународни проекти.
  Оваа институција е под надлежност на Министерство за национално образование.
 • Центар за развој на образованието е национална институција за обука на
  наставници. Има цел да презема и да спроведува активности за подобрување на
  квалитетот на образованието, во согласност со државните образовни политики од
  областа на општото образование и воспитување, во согласност со промените што се
  воведуваат во образовниот систем.
 • Министерство за национално образование е одговорно речиси за целиот систем на
  образование, со исклучок на високото кое е под надзор на министерот за наука и високо
  образование.
 • Министерство за семејство, труд и социјална политика има надлежности од
  областа на вработувањето и борбата против невработеноста, работните односи и
  услови за работа, бенефиции поврзани со трудот и односи со синдикатот.
 • Полска занаетчиска комора е организација на претприемачи на национално ниво. Во
  нејзиниот состав влегуваат 28 занаетчиски комори, 478 занаетчиски еснафи и 180
  задруги и ја претставуваат најголемата и најстарата структура на економска
  самоуправа во Полска.
 • Центар за стручно образование во Катовице (ZDZ) е најстарата компанија за стручно
  образование во таа област. Во моментот функционира преку мрежа од 30 центри за
  стручно образование и 70 не јавни училишта, а го има статусот на јавна институција.
  Нивната понуда се однесува на компании, институции и индивидуални корисници,
  вклучувајќи вработени лица и лица кои бараат работа.
 • Фондација за развој на образовниот систем која обезбедува можности за
  стекнување општи и специјализирани знаења во формално и неформално
  образование. Оваа фондација ги има надлежностите како нашата Национална агенција
  за европски образовни програми.
 • Интернационален факултет за инженерство претставува оддел на Универзитетот за
  технологии на LODZ, и нуди додипломски и магистерски студии кои се предаваат на
  англиски или на француски јазик.