Kimi dhe Teknologji

Aftësim/Formësim profesional me kohëzgjatje dyvjeçare

Plane mësimore

Programe mësimore

Arsim profesional për profesione (trevjeçar i reformuar)

Arsim teknik (katërvjeçar)

Plane mësimore – Dizajnim modular

Programe mësimore – Dizajnim modular

VITI i I-rë – Teknik laborant kimie, Teknik i ushqimit, Teknik i prodhimeve kozmetike dhe kimike, Teknik i mbrojtjes së ambientit jetësor


VITI i II-të – Teknik laborant kimie, Teknik i ushqimit, Teknik i prodhimeve kozmetike dhe kimike, Teknik i mbrojtjes së ambientit jetësor

VITI i II-të – Teknik laborant kimie, Teknik i mbrojtjes së ambientit jetësor

VITI i II-të – Teknik i ushqimit

VITI i II-të – Teknik i prodhimeve kozmetike dhe kimike

 

Arsim post-sekondar

Informacion

 

Programe për kalueshmëri

Informacion