Земјоделство, рибарство и ветеринарство

• Агротехничар за традиционално и органско производство 


• Лозар 
• Овоштар 
• Пчелар 
• Полjoделец 
• Произведувач на цветни култури 
• Произведувач на градинарски култури 
• Ракувач со земјоделска механизација 
• Ракувач со земјоделска опрема 
• Сточар


• Оператор за заштита на растенија

• Оператор за маркетинг на земјоделски производи и услуги 
• Оператор за менаџирање на фарма 
• Оператор за растително земјоделско производство 
• Оператор за сточарско производство 
• Оператор во ветеринарна медицина 
• Оператор за земјоделска механизација


• Винар специјалист