Здравство и социјална заштита

• Асистент за нега на лица со мултиплекс склероза
• Негувател во палијативна нега
• Асистент за нега на лица со деменција- Алцхајмерова деменција и интелектуални попречености

• Болничар 
• Негувател на возрасни лица 
• Практичар за деца, млади и семејства 
• Стоматолошки помошник 
• Воспитувач за деца 
• Здравствени соработници 
___________________________________________________________________________________

• Здравствен работник за ургетна медицина-парамедик

• Фармацевтски техничар 
• Физиотерапевтски техничар 
• Гинеколошко-акушерска сестра 
• Медицински козметичар 
• Медицински лаборант 
• Медицинска сестра 
• Санитарен лаборант 
• Забен техничар 
• Згрижувач на деца

___________________________________________________

• Орален хигиеничар 
• Забен техничар – естетичар керамичар 
• Забен техничар – специјалист по естетска стоматологија 
• Забен асистент 
• Неговател/ка на стари и немоќни лица