Сообраќај, транспорт и складирање

• Професионален возач за превоз на патници – специјалист
• Професионален возач за превоз на товар – специјалист


• Машиновозач за маневра


• Благајник во железничка станица 
• Диспечер на телекоманда 
• Диспечер во патен сообраќај 
• Контролор за безбедност во железничкиот сообраќај 
• Oператор за експлоатација на патни превозни средства 
• Оператор за организација на патен сообраќај 
• Оператор за регулирање и безбедност на патниот сообраќај 
• Оператор за складирање 
• Оператор за транспортна логистика 
• Оператор за транспорт 
• Оператор за увид во сообраќајна незгода 
• Отправник на возови 
• Шпедитерски царински застапник 
• Шпедитер 
• Транспортно – комерцијален техничар 
• Возач – инструктор 
• Застапник за осигурување во сообраќајот

• Ракувач на дигалка 
• Ракувач на виљушкар 
• Машиновозач 
• Ракувач на автодигалка