Mашинство

Филигранист 


Мајстор автомеханичар 
Монтер на мотори и моторни возила 


Автолакер 
Автолимар 
Автомеханичар (лесно возило) 
Бравар 
Конструкциски механичар 
Машинист за хидропневматски постројки 
Машинобравар 
Машински механичар 
Машинист за термопостројки 
Металоглодач 
Металостругар 
Монтер за водоводна и санитарна инсталација/Монтер за топловодна инсталација 
Вулканизер 
Заварувач


• Алатничар 
• Дијагностичар на неисправности на возила 
• Инсталатер за греење, климатизација и вентилација со вештини за енергетска ефикасност на објекти 
• Изработувач на CNC програма 
• Механичар за енергетски постројки 
• Механичар и монтер на мотори и моторни возила 
• Оператор на CNC машина 
• Оператор на компјутерски управувани системи 
• Оператор на технологијата на производство и одржување на мотори и моторни возила 
• Оператор на технологијата на изработка на метални конструкции 
• Оператор на технологијата на обработка на метали со деформација и режење 
• Оператор на технологијата на производство и одржување на процесни машини , постројки и машинска механизација 
• Оператор на технологијата на производство и одржување на енергетски машини и постројки 
• Оператор на технологијата на заварување 
• Ракувач со пострoјки за производство на енергија 
• Соработник за техничка документација во машинството

• Контролор за технички преглед на возила

• Автомеханичар 
• МИГ (метал инертен гас) – МАГ (метал активен гас) заварувач 
• Монтер на гасоводна инсталација 
• ТИГ заварувач 
• Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување) 
• Вулканизер и балансер 
• Лимар